• Esperanto 

PROJEKTO Esperanto al Ameriko

ENKONDUKO

Kadre de la gvidlinioj proponataj en la Laborplano de la Amerika Komisiono ĝis 2010, la Amerika Komisiono de UEA lanĉas la projekton Esperanto al Ameriko, kiu esence alstrebas decidan antaŭenpuŝon al portado de la lingvo ĝis la plej malproksimaj limoj de landoj, kie nun esperantistoj ne estas aŭ estas tre malmultaj.  legi pli »


Jarraporto de la Amerika Komisiono Jaro 2008.

Dum la jaro 2008 la amerika esperantistaro aktive agadis por plifirmigi kaj pluvivigi la movadon pere de siaj kluboj, landaj grupoj kaj asocioj tra vasta regiono. Aparte vigla estis la perreta aktivado krom pluraj eventoj okazintaj kaj raportitaj pere de retpaĝoj, lokaj gazetoj kaj aliaj komunikiloj. Ĉi tiu raporto ne povas reale speguli laborjaron intensan, kun atingoj kaj fiaskoj, kun esperoj kaj mankoj, tamen, kelkaj el tiuj agadoj koncize menciindas jene:  legi pli »


GAZETARA RAPORTO NO.1

GAZETARA RAPORTO no. 1
Servo de la LKK de la 95ª UK Havano, 17-24 julio 2010

Vendrede la 30an de januaro 2009 okazis en la Hotelo Chateaux Miramar de Havano, je la 10.00 matene, la oficiala prezento publika de la 95ª Universala Kongreso de Esperanto okazonta de la 17ª ĝis la 24 de julio 2010.

La kunvenon organizis kaj alvokis la Kongresa Buroo de Kubo kiel publika prezento de pluraj eventoj internaciaj okazontaj dum la jaroj 2009 kaj 2010 en la insulo.  legi pli »


Raporto pri TAKE7 : Daniel Moreno Martínez

Raporto pri vojaĝo al TutAmerika Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado

Daniel Moreno Martínez
dmmz-e
dancxjo_m@yahoo.com

Pri la ŝanco donita al mi

Unue mi deziras danki al la Amerika Komisiono de UEA pro la ŝanco donita al mi. La sperto estis tute nova kaj riĉiga por mi, ĉar mi neniam antaŭe partoprenis internacian kongreson. La sperto koni multajn samideanojn estis ege motiviga, ankaŭ la ebleco promeni tra la bela Montrealo.

Pri mia partopreno  legi pli »


7ª TAKE: prilingva ekologio per Esperanto en Montrealo

La 7ª TAKE estis solene malfermita la 12an de julio en la sidejo de la universitato UQAM de Montrealo, samtempe kun la tutlanda kongreso de Esperanto-USA.

Aliĝis al la kongreso 222 homoj el 24 landoj, el ili 7 amerikaj landoj , nome, Kanado, Usono, Meksiko, Kubo, Kostariko, Gvatemalo kaj Ĉilio, sed efektive partoprenis 193 kongresanoj. La fakto ke samtempe okazis la tutlanda kongreso de Esperanto-USA konsistigis unikan ŝancon arigi sufiĉe grandan nombron da usonaj kaj kanadaj geesperantistoj.

La kongresa temo estas Ekosistemoj, lingvoj, kulturoj: diverseco por  legi pli »


TAKE7 : Komuniko de la UEA-komisiono por Ameriko

Ĉar la okazigo de la Amerikaj Kongresoj konfirmas la valoron de ĉi-tiuj eventoj kiel forumoj por renkontiĝi, uzi la lingvon kaj pridiskuti komunajn problemojn, la UEA-komisiono por Ameriko kunveninta kadre de la 7-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto en Montrealo (Kanado) de la 11-a ĝis la 18-a de julio 2008

konstatas

 • la aliĝon de 222 homoj el 24 landoj, el kiuj 7 el Ameriko;
 • la laŭdindan kaj ripetindan kunlaboron inter diversaj esperantaj instancoj por kongresi kontinentskale;
 • la allogan kongresan temon prezentantan aktualan problemon de la homaro, diversmaniere traktita en la programo;
 • la sindonan gastamon de la lokaj esperantistoj;
 • la havigon de unika ebleco diskuti kun indiĝenoj pri lingvaj rajtoj cele al subteno de la lingva diverseco

deziras

 • esprimi dankon al la Espranto Klubo ĉe UQAM, ESK, E-USA, KEA, ESF, LKK-anoj kaj helpantoj pro la laboro farita;
 • konfirmi la okazigon de la 8a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto en Brazilo kaj varme inviti la Esperantistaron en Ameriko amase ĉeesti ĝin.

TAKE7 : Kongresrezolucio

LA SEPA TUT-AMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO, okazinta en Montrealo, Kanado, de la 12-a ĝis la 18-a de julio 2008,

 • funde studinte la kongresan temon “Ekosistemoj, lingvoj, kulturoj: diverseco por daŭriva evoluigo en la Amerikoj”,

 • ekzameninte la tri diversecojn ekosisteman, lingvan, kulturan, la rilatojn inter ili kaj la gravon de ĉiu el ili por la pluvivado de la homaro, almenaŭ je sia nuna vivnivelo, en la baldaŭa estonteco,
 • aŭskultintè la zorgojn pri la konservado de la triopa diverseco ekosistema, lingva, kultura esprimitajn interalie de kvar reprezentantoj de amerikaj indiĝenaj popoloj,
 • eksperimentinte pri la efika uzado de novaj teĥnikaj rimedoj por faciligi vastdistancan interkomunikadon en esperantujo,
 • diskutinte la neceson por la esperantujaj organizoj ĉiunivelajmalfermi sin je efika kunlaborado kun neesperantistaj alternativmondaj organizoj,

PROPONAS plu studi kaj studigi tiun problemaron diskonigante la detalojn de la dumkongresaj intertraktadoj kaj eklernoj, notinde

 • per publikigo de prikongresa dokumento kiu servu kiel gvidilo por plua konkreta agado kaj eksperimentado,
 • per kreo de interreta Interamerika Kolegio traktonta tiun problemaron en maniero ĝenerale alirebla.

9-a Landa Kongreso de Meksika Esperanto-Federacio (MEF)

Raporto pri la 9-a landa kongreso de Meksika Esperanto-Federacio (MEF), okazinta en la urbo Aguascalientes

Oficiala komuniko de MEF :

De la 1ª ĝis la 5ª de majo 2008, 32 partoprenantoj el ses landoj, kongresis en la meksika urbo Aguascalientes. La programo estis riĉenhava. Estis prelegoj pri la historio de Esperanto en Meksiko (Inĝ. Fidel Figueroa), Esperanto ĉe la UNAM-o (Mag. Luis Cordova), Omaĝo al komponisto kaj kantisto de infankantoj, Kri Kri (Mag. Vicente Valdez Bejarano), la UEA komisiito pri Ameriko, S-rino. Maritza Gutierrez, prezentis la agadon de la Amerika Komisiono. Ĉar la intereso de MEF estas kalkuli je novaj instruistoj, okazis trejnseminario gvidita de S-ro Atilio Orellana Rojas.  legi pli »


Raporto pri Amerika Agado 2007

La jaro 2007 markis kontinuecon de senĉesa agado por plifirmigi kaj plikreskigi la amerikan esperanto-movadon, interalie, per renovigo de la komisiono sepkapa, nun sub la kunordigado de Maritza Gutiérrez González (Kubo).

La Amerika Komisiono plenumis sukcesan kunsidon en la Jokohama UK-o, gvide de tiama kunordiganto José Antonio Vergara, kiu raportis pri prokrasto de la Sepa Tutamerika Kongreso nun okazonta en Montrealo, Kanado de la 11ª ĝis 18ª de julio 2008, sendube, prioritata evento de la AK. La LKK de TAKE daŭre disponigas informojn en la retejo wwww.take7.ca kaj prizorgas la organizadon de la kongreso surloke.  legi pli »


Simpozio omaĝe al centjariĝo de UEA

La havanaj esperantistoj akceptis elstaran gaston, sro. Osmo Buller, la ĝenerala direktoro de UEA dum tutsemajna vizito al la kariba lando.

Tiu ĉi grava vizito instigis la estraron de Kuba Esperanto-Asocio organizi simpozion omaĝe al la centjara jubileo de UEA, kiu sesiis la 7an de februaro en la teatro de la Nacia Biblioteko kun partopreno de proksimume cent geesperantistoj el tri kubaj provincoj, sed ĉefe el Havano.  legi pli »


Abonrilata enhavo