• Esperanto 

Jarraporto de la Amerika Komisiono Jaro 2008.

Dum la jaro 2008 la amerika esperantistaro aktive agadis por plifirmigi kaj pluvivigi la movadon pere de siaj kluboj, landaj grupoj kaj asocioj tra vasta regiono. Aparte vigla estis la perreta aktivado krom pluraj eventoj okazintaj kaj raportitaj pere de retpaĝoj, lokaj gazetoj kaj aliaj komunikiloj. Ĉi tiu raporto ne povas reale speguli laborjaron intensan, kun atingoj kaj fiaskoj, kun esperoj kaj mankoj, tamen, kelkaj el tiuj agadoj koncize menciindas jene:

1. La Sepa Tutamerika Kongreso de Esperanto en Kebekio, Kanado, de la 12ª ĝis la 18ª de julio 2008, konfirminta la valoron de la regionaj kongresoj kiel vivanta forumo: ĉi-foje la urbo Montrealo kaj ties universitato UQAM estis taŭga sidejo, kie 193 kongresanoj el 24 landoj, el ili 7 amerikaj, debatis pri la kongresa temo “Ekosistemoj, lingvoj, kulturoj: diverseco por daŭripova evoluo”, kies celo esti pli konkrete kaj praktike studi kaj komprenigi la problemaron prezentitan, kaj tre aparte pri indiĝenaj kulturoj kaj lingvoj. Grave estis la kuniĝo de la regiona kongreso tutamerika kaj la kongreso de Esperanto-USA, la sukcesa informa eĥo en la tutlanda gazetaro kaj aliaj amaskomunikiloj. Tiurilate indas aparte elstarigi jenajn agojn:
- de la Kebekia Esperanto-Societo kaj ties estraro kaj same de Kanada Esperanto-Asocio kaj tre aparte al Normand Fleury por sukcesigo de la tutamerika kongreso.

2. Monvarbado por la Fondaĵo Ameriko cele al realigo de kelkaj decidoj, i.a. la partopreno de kelkaj latinamerikanoj en la tutamerika kongreso en Kanado kaj la Roterdama UK, kie inter alie la AK partoprenis en la Movada Foiro dum la interkona vespero, dividis tablon kun Internacia Esperanto-Instituto kaj tie kelkaj aktivuloj deĵoris por informi pri la agado de la komisiono, disdonis invitilojn por la kunsido pri Ameriko, kiun partoprenis proksimume 60 da geesperantistoj el diversaj mondopartoj kaj resume, reprezentis la regionan movadon per aktiva partopreno en la kongresaj programeroj.

3. Agadoj en unuopaj landoj:
- La 9a Nacia Kongreso de la meksikaj esperantistoj kaj elekto de nova estraro; la renovigo de la retejo de MEF kun la kontribuo de la AK; daŭraj kursoj ĉe la Nacia Universitato (UNAM).

- La konstanta plifortiĝo de la brazila movado kaj ties landa kongreso kaj sukcesa BEL-konferenco en februaro 2008; la aktiva partopreno de diversaj kluboj brazilaj en eksterasociaj forumoj, la radioelsendoj de Rio de Janejro, la konstanta agado por Esperanto en bibliotekojn iniciatita en la jaro 2001 de Kultura Kooperativo de Esperanto en Rio, kiu sendis pli ol 800 libroj al 66 bibliotekoj brazilaj kaj 11 eksterlandaj.

- La kuba esperanto-movado plifirmigis kunlaboron kun la kuba UNESCO-komisiono kaj UNO-Asocio per solena kunfestado de la 20-jariĝo de Esperanto-disaŭdigoj de Radio Havano kaj aparta Seminario “Esperanto kaj UNESCO”; okazigo de Simpozio Esperanto omaĝe al UEA-centjariĝo kadre de la vizito al Kubo de la ĝenerala direktoro, sro. Osmo Buller, esplorcele pri sidejo de la 95ª UK de Esperanto 2010. kiu jam estas decido kaj granda defio, krom instigo por plifortigo kaj kresko de la regiona movado.

- La burĝona promeso pri estonta enlanda agado en Salvadoro; la kursoj en la universitato de Kostariko, la konstanta aktivado de Argentina E-Ligo kiu daŭre eldonas sian oficialan organon Argentina E-Vento dissendata al pli ol 30 landoj; la kunlabora agado de la AK por nova retejo en Venezuelo, aperigo de preskaŭ tutpaĝa artikolo pri Esperanto en la plej grava ĵurnalo de Peruo, El Comercio kaj naskiĝo de novaj esperantistoj en tiu lando, kiuj tre esperas vizitojn de eksterlandaj geesperantistoj.

Sendube pluraj aliaj gravaj eventoj estis organizitaj en la amerikaj landoj danke al sindona agado de individuoj kaj kolektivoj kiuj ofte en tre apartaj lokoj plutenas la entuziasmon kaj esperantismon en la regiono. Kvankam ne estas apartaj raportoj menciindas aliaj landoj de la regiono kiel Domingo kaj Ĉilio.

En la retejo de la Amerika Komisiono ameriko.org estas troveblaj pluraj aliaj informoj kaj raportoj “Tra la kontinento” kiuj atestas pri la konstanta kresko de perretaj interesiĝantoj en la kontinento, vigla lernantaro en Lernu.net kaj, tamen, multo farendas. Tiucele la AK ekpretigas sian edukan projekton Esperanto al Ameriko. Pliaj informoj pri ĝi aperos en la retejo.

Memoru ke nia agado eblas per viaj malavaraj kontribuoj al la Fondaĵo Ameriko ĉe UEA . Al ĉiuj kunlaborantoj kaj komisionanoj indas rekono kaj danko pro la faritaj kaj farotaj agadoj.

Maritza Gutiérrez González
Kunordiganto de la AK
2009-02-20