• Esperanto 

7ª TAKE: prilingva ekologio per Esperanto en Montrealo

La 7ª TAKE estis solene malfermita la 12an de julio en la sidejo de la universitato UQAM de Montrealo, samtempe kun la tutlanda kongreso de Esperanto-USA.

Aliĝis al la kongreso 222 homoj el 24 landoj, el ili 7 amerikaj landoj , nome, Kanado, Usono, Meksiko, Kubo, Kostariko, Gvatemalo kaj Ĉilio, sed efektive partoprenis 193 kongresanoj. La fakto ke samtempe okazis la tutlanda kongreso de Esperanto-USA konsistigis unikan ŝancon arigi sufiĉe grandan nombron da usonaj kaj kanadaj geesperantistoj.

La kongresa temo estas Ekosistemoj, lingvoj, kulturoj: diverseco por
daŭripova evoluo en la Amerikoj.

Dum la plurasocia malfermo, nome usona, kanada kaj tutamerika alparolis la kongreson Phil Dorcas, Normand Fleury kaj Maritza Gutiérrez González; ankaŭ salutis la kongreson UEA-estraranoj Hori Yasuo kaj Jose Antonio Vergara, kaj estis legita la oficiala salutmesaĝo de la Brazila Esperanto-Kongreso samtempe sesianta en tiu sudamerika lando kiu konfirmis la inviton de BEL por okazigo de la 8a TAKE en Brazilo en kunordigo kun la AK de UEA. La mesaĝon sendis la prezidanto de BEL, sro. Jose Passini.

Dum la inaŭguro de la kongresa temo festparolis prof. H. Tonkin, kiu
brile instigis la kongresanojn labori por "rekrei nian organizaĵon antaŭ
la novaj tempoj " kaj emfazis ke "Zamenhof transdonis al ni la eblecon
krei nian propran kulturon".

Aliaj gastoj venis el Kostariko kaj Gvatemalo, Jose Carlos Morales kaj
Ruben Ortiz respektive reprezente de indiĝenoj mezamerikaj kaj Kora
Brent-Palmer Utacite el Kanado. La kongresan temon reĝisoris Jose Antonio
Vergara kaj Edmond Brent.

La kongresa programo estis tre riĉenhava pere de prelegoj, forumoj,
praktikumoj, kurso por komencantoj, laborkunsidoj de la Amerika Komisiono, bankedo, laborkunsidoj de Esperanto-USA kaj aliaj programeroj tre variaj. La vesperaj programoj same buntas per koncertoj de invititaj artistoj kebekiaj kaj esperantistaj kiel JoMO el Francio kaj Julian el Kubo.

Bonveniga koktelo de ESF kaj Bankedo sukcese okazis plus aŭkcio celanta
pliigi la kason de la Amerika Fondaĵo kio ege bezonatas por evoluigo de
estontaj projektoj de la Amerika Komisiono prezentitaj en la kongreso.

Oni devas aparte mencii ke la publika eĥo pri la kongreso estis ege unika
laŭ informis Boris Antoine Legault, kiu atentis la informan agadon de la
kongreso. Pluraj ĵurnalistoj de radio kaj gazetoj kanadaj interesiĝis
pri la kongreso, vizitis niajn laborkunsidojn kaj intervjuis niajn gastojn.

Sendube la Sepa Tutamerika Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kebekio, Kanado, de la 12ª ĝis la 18ª de julio 2008, konfirmis la valoron de la regionaj kongresoj kiel vivanta forumo, kie interŝanĝi ideojn, starigi projektojn kaj trovi komunajn vojojn por pluvivigi la movadon kadre de komuna agado interna kaj eksteran.

La membroj de la AK en granda plimulto havis la okazon kunsidi plurfoje kaj plani estontajn agadojn, prezenti al la kongresanoj diversajn projektojn, interalie pri la agado ĉe lokaj kluboj, aparte en Usono, kies asocio konkretigis proponon pri subteno al la regiona agado kaj aparte pri la estonta Amerika Oficejo, planoj pri venontjara trejniga seminario en la centramerika regiono kaj aliaj projektoj kiujn popaŝe entreprenos la komisiono.

Per konkreta deklaro aperigita en la retejo ameriko.org kaj aparte per kongresa rezolucio, nia komisiono esprimis sian dankon al ĉiuj kontribuintoj por la sukcesa okazigo de la 7ª TAKE.

Maritza Gutiérrez González
Kunordiganto
Amerika Komisiono de UEA