• Esperanto 

TAKE7 : Kongresrezolucio

LA SEPA TUT-AMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO, okazinta en Montrealo, Kanado, de la 12-a ĝis la 18-a de julio 2008,

  • funde studinte la kongresan temon “Ekosistemoj, lingvoj, kulturoj: diverseco por daŭriva evoluigo en la Amerikoj”,

  • ekzameninte la tri diversecojn ekosisteman, lingvan, kulturan, la rilatojn inter ili kaj la gravon de ĉiu el ili por la pluvivado de la homaro, almenaŭ je sia nuna vivnivelo, en la baldaŭa estonteco,
  • aŭskultintè la zorgojn pri la konservado de la triopa diverseco ekosistema, lingva, kultura esprimitajn interalie de kvar reprezentantoj de amerikaj indiĝenaj popoloj,
  • eksperimentinte pri la efika uzado de novaj teĥnikaj rimedoj por faciligi vastdistancan interkomunikadon en esperantujo,
  • diskutinte la neceson por la esperantujaj organizoj ĉiunivelajmalfermi sin je efika kunlaborado kun neesperantistaj alternativmondaj organizoj,

PROPONAS plu studi kaj studigi tiun problemaron diskonigante la detalojn de la dumkongresaj intertraktadoj kaj eklernoj, notinde

  • per publikigo de prikongresa dokumento kiu servu kiel gvidilo por plua konkreta agado kaj eksperimentado,
  • per kreo de interreta Interamerika Kolegio traktonta tiun problemaron en maniero ĝenerale alirebla.