• Esperanto 

Raporto pri Amerika Agado 2007

La jaro 2007 markis kontinuecon de senĉesa agado por plifirmigi kaj plikreskigi la amerikan esperanto-movadon, interalie, per renovigo de la komisiono sepkapa, nun sub la kunordigado de Maritza Gutiérrez González (Kubo).

La Amerika Komisiono plenumis sukcesan kunsidon en la Jokohama UK-o, gvide de tiama kunordiganto José Antonio Vergara, kiu raportis pri prokrasto de la Sepa Tutamerika Kongreso nun okazonta en Montrealo, Kanado de la 11ª ĝis 18ª de julio 2008, sendube, prioritata evento de la AK. La LKK de TAKE daŭre disponigas informojn en la retejo wwww.take7.ca kaj prizorgas la organizadon de la kongreso surloke.

La raporto, tamen, ne povas respeguli la vastan gamon da eventoj, kunsidoj, redaktora, radia kaj reta vivo de la amerika movado, sed eblas iel resumi inter la plej gravaj la jenajn agadojn.

La hejmpaĝo de la AK estis renovigita per laboro de juna komisionano Boris-Antoine Legault el Kanado, kiu per novaj retkreiloj ebligis ke pluraj homoj nun povas kontribui enhave al la retejo per raportoj kaj aliaj novaĵoj.

Radio Aktiva estas reta radio esperanta el Urugvajo jam unujara, nun aŭdebla ankaŭ ĉe la retejo ameriko.org samkiel la elsendoj de Radio Havano Kubo kiu celebris sian 19an jubileon de esperantaj dissaŭdigoj per mallongondoj.

NASK - la Norda Amerika Somera Kursaro, sukcese okazis en UCSD en La Jolla. La instruistoj ĉi-foje estis Paul Gubbins kaj Lee Miller. Estis kreita en Usono la premio Harlow pro la senlaca laboro de Don Harlow kiel verkisto, recenzisto, tradukisto, kaj antologiisto de la literaturo de Esperanto. Okazis la 55ª kongreso de ELNA (Esperanto-USA) inter du landoj, nome Meksiko-Usono en Tijuana, kiel signo pri reciproka amikeco kaj subteno interlanda. Ĝin partoprenis 15 meksikanoj, parte ankaŭ per donaco-kontribuoj, kiujn atingis la Amerika Fondaĵo. Verŝajne, unuafoje en Meksiko okazis 3 regionaj renkontiĝoj en sama jaro, du fojoj en Querétaro kaj unu fojo en Tecámac. Meksika Esperanto-Federacio reatingis la sufiĉan kvanton da membroj por resti landa asocio de UEA. Krom la kursoj ĉe la UNAM, Aŭtonoma Nacia Universitato, organizitaj de Luis Cordova, Hugo Gonzalez kaj Daniel Moreno, ankaŭ estis individuaj kursoj ĉe kulturaj domoj aŭ en privataj domoj, same pri retkursoj. Dum informaj agadoj oni entute disdonis pli ol 5000 flugfoliojn.

Oni brile festis la centjariĝon de Brazila Esperanto-Ligo per la 42-a Brazila Kongreso de Esperanto en julio, kun pli ol 500 partoprenintoj el deko da landoj, en la sama urbo Rio de Janeiro, kiu vidis ĝian naskiĝon en 1907. Nova estraro de BEL estis elektita kaj eldoniĝis impona Brazila Esperanta Parnaso. Eksterordinara momento okazis kiam BEL-reprezentantoj estis akceptitaj en publika aŭdienco ĉe la Nacia Parlamento, kie la esperantistoj povis atentigi pri la ekzisto de esperanto-komunumo en lando kie 180 indiĝenaj lingvoj estas parolataj. Post plurmonata interrompo en la aperritmo, reaperis la centjara revuo "Brazila Esperantisto" fine de 2007; krome ekaperis dulingva cirkulero "BEL Informas" por pli rapide liveri informojn inter unu kaj alia numero de "Brazila Esperantisto": http://esperanto.org.br/p/content/view/217/101/

En Argentino okazis iaspeca revivigo per diversaj kursoj gvidataj de Aneta Ubik, juna germanino loĝanta tie, krome, Argentina E-Ligo sukcese okazigis la jar-asembleon kaj partan renovigon de la estraro dum la oficiala organo Argentina E-Vento en reta kaj presita versioj estas nun dissendata al 30 landoj; aldone, la komisiono nun flegas kontakton kun esperantistoj en Salvadoro, Peruo, kaj ankaŭ Kostariko kie daŭre okazas kursoj ĉe la nacia universitato. Nova estraro elektiĝis ĉe Venezuela Esperanto-Asocio. En Ĉilio sukcese okazis la 7ª tutlanda renkontiĝo.

Ago-Tago elstariĝis en pluraj landoj de la regiono, nome en Brazilo ĉe Rio de Janejro; dume en Kubo, por la unua fojo oni celebris ĝin en jubilea tago de KEA, la 16an de junio, okazo kiu allogis la gazetaron per oficiala kulturkleriga ceremonio, ekspozicioj, radiaj kaj TV-elsendoj kaj prelegoj tra la tuta insulo. Okazis la unua trejniga porjunula seminario kaj la unua kolokvo de Esperanto pri lingvoj, kulturo, movado, krom aliaj renkontiĝoj regionaj kaj Zamenhof-tago. Vizito de konata korea esperantisto So Gilsu al Meza Ameriko fine de la jaro ebligis kontaktadon kun individuoj kaj grupoj aparte en Gvatemalo, ĉe indiĝena komunumo, Kostariko, Meksiko kaj en Kubo.

La komisiono iniciatis diskuttemojn pri la laborplano, subteno al partoprenontoj en la Sepa TAKE, sendis cirkulerajn instigojn lige al kandidatigo de UEA por paca nobelpremio kaj ago-tago, i.a.

Sendube la individua, kluba, grupa kaj landa agado sur tiom vasta kontinento konsistigas la bazon de la regiona movado, kaj tial, la AK komisiono de UEA dankas al ĉiuj kunlaborantoj kaj aktivuloj pro konstanta kaj sindona agado favore al nia komuna celo plifortigi kaj vastigi la esperanto-movadon en Ameriko.

raportas: Maritza Gutiérrez González

kun la kontribuo de komisionanoj : Boris-Antoine Legault, James Rezende Piton, Martin Schaffer, Atilio Orellanas Rojas